Algemene Voorwaarden

Iedere partij die een samenwerking met School voor ascensie aangaat, is verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met School voor ascensie en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. – De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met School voor ascensie, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2 Bedrijfsomschrijving

School voor ascensie is een zelfstandig werkende coachpraktijk die oplossingsgerichte coaching & heling aanbiedt.

 • School voor ascensie is opgericht door Lindsey Knockaert en is gevestigd te België.
 • Lindsey Knockaert staat geregistreerd onder KvK-nummer 0501.866.617 | BTW-nummer BE0501.866.617

3 Definities

 • Opdrachtnemer: School voor ascensie, in de persoon van Lindsey Knockaert
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, in geval van een minderjarige cliënt betreffen dit de wettelijke vertegenwoordigers. In geval van scheiding of anderszins, is goedkeuring door beide wettelijke vertegenwoordigers te allen tijde noodzakelijk.
 • Overeenkomst: de mondelinge afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

4 Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de verwachtingen van de gevraagde dienstverlening uitvoeren.
 • Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten die in haar vermogen ligt.
 • Opdrachtnemer heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt (al dan niet ten aanzien van uw kind) behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid. Opdrachtnemer zal echter te allen tijden opdrachtgever ondersteunen en stimuleren.
 • Wanneer de opdrachtnemer de overtuiging heeft, om welke reden dan ook, de opdrachtgever niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching voortijdig beëindigd. Andersom, als blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende gesteund wordt in het coachingstraject, dan kan de opdrachtgever te allen tijde de coachingsrelatie verbreken

5 Tarieven

 • School voor ascensie hanteert vaste tarieven. Deze zijn na te vragen bij School voor ascensie.
 • Kort telefonisch overleg is gratis. Als er langere tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden. Hierbij worden de vaste tarieven gehanteerd.
 • Op alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd. Die is reeds inbegrepen in de vermelde tarieven, tenzij anders vermeld.

6 Betalingsvoorwaarden

 • Het bedrag voor het intakegesprek, losse sessie, energetische behandeling of massage wordt na elke sessie/behandeling contant afgerekend of via de bestaande betaallink.
 • Het bedrag voor een coachingspakket, cursus of workshop kan ofwel afgerekend worden via overschrijving (éénmalige betaling van het volledige bedrag) of  zoals via de bestaande betaallink voorzien.
 • Online cursussen worden altijd vooraf betaald via bestaande betaallink.

7 Annuleringsvoorwaarden

 • Indien bij verhindering een geplande afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd (per e-mail, telefoon of sms), wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 65 euro, behalve in geval van ziekte van de opdrachtgever.
 • School voor ascensie houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen of te annuleren in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een schadevergoeding.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is en daardoor langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8 Vertrouwelijke informatie

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
 • Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

9 Aansprakelijkheid

 • Alle verplichtingen van de opdrachtnemer onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen.
 • De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de opdrachtnemer.
 • Door de aard van de dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de opdrachtnemer bij de bewustwording en verandering, geeft de opdrachtnemer geen garantie voor succes of vooruitzichten op verbetering. De opdrachtgever bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de opdrachtnemer zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer, heeft genomen.
 • Opdrachtnemer verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg en verklaart dat zij, als niet medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen. De door haar verzorgde diensten (privé-sessies en workshops) zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend bij de reguliere geneeskunde. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst met uw arts te raadplegen. Bent u in behandeling bij een arts dient u dit eerst met uw arts te overleggen.

10 Geschillen

 • Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan kan School voor ascensie de samenwerking met onmiddellijke ingang stopzetten. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • Reeds geleverde diensten worden niet terugbetaald.
 • Bij wanbetaling is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke met incasso gemoeid zijn.
 • Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 • De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
 • Op alle afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen, direct of indirect uit de afspraken voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Brugge aanhangig worden gemaakt.
 • U kan eveneens beroep doen het op online platform bij klachten => https://ec.europa.eu/